0

Obchodné podmienky


Vymedzenie pojmov


Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) Jejmoda.sk je spoločnosť VerMart, s.r.o  so sídlom Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359.
 
Predávajúcim je spoločnosť VerMart, s.r.o  so sídlom Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359, IČ DPH: SK2120455359.  
 
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 
Zodpovedná osoba a kontakt
 
Veronika Namešpetrová. E-mail: info@jejmoda.sk, Tel: 0944 991 501


1) O registrácii
 
1.1 Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na portáli Jejmoda.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.jejmoda.sk.
 
1.2 Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@jejmoda.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.
 
1.3 Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
 
2.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 
2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 
2.3 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 
2.4 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a zásielka už bude expedovaná má predávajúci nárok si účtovať poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 5€. Zásielka je vzhľadom na druhu dopravcovi uskladnená po dobu troch dní, kedy sa spoločnost GLS kurér pokúša so zákazníkom každý deň spojiť. Pri spoločnosti Zásielkovňa po dobu 7 dní, kedy zásielka čaká na vyzdvihnutie na zvolenej pobočke uskladnenia. 


3) Storno objednávky
 
3.1 Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od prijatia objednávky do nášho systému, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Po dobe 24 hodín je objednávka spracovaná a tovar už zasielaný k nám a nieje možne stornovať ho. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.
 
3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 

4) Cenové podmienky 
 
4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom jejmoda.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru a predstavuje plnú cenu za tovar s DPH Sme platcami DPH. 
 
4.2 Ceny su v mene: EURO 
 
4.3 Ceny produktov sa môžu v čase meniť. Na zmenu ceny kupujúceho vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke. Kupujúci má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť.
 
4.4 V prípade, ak sa na jejmoda.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo iná chybná cena, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 
5) Druhy dopravy verejnými prepravcami:
 
5.1 Tovar je doručovaný prepravnou firmou GLS kuriér.
 
5. 2 Poštovné a balné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,99 eur pri prerpave v rámci Slovenska.  Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď pri vytváraní objednávky.  Preprava pri platbe vopred na účet, prípadne pri platbe platobnou kartou je účtovaná sumou 2,99€. 
 
5.3 Vrátenie zásielky je možná do 14 dní od doručenia.
 
5.4 Cena prepravy spoločnosťou GLS kuriér zahŕňa doručenie na adresu uvedenú v objednávke. Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 
5.5 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
 
5.7 Zásielka je zvyčajne doručená do 24 hodín od odoslania objednávky. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.


6) Záruka
 
6.1 V balíku vždy nájdete faktúru. Záručná lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže si kupujúci uplatniť reklamáciu.
 
6.2 Záručná doba trvá 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom.
 
6.3 Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 
6.4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 
6.5 Všetky právom uplatnené sú v záručnej dobe bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.
 
6.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

 
7) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
 
7.1 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 
7.2 Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Doba je stanovená na 24 mesiacov.


8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 
8.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé v obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
 
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
 
8.2 V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo na inom trvalom nosiči.
 
8.3 Tovar je potrebne vrátiť do 14 dní od obdŕžania.

8.4 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

8.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný (za používanie sa berie aj iná výrazná vôňa tovaru), poškodený alebo neúplný, bude takýto tovar zaslaný späť na adresu kupujúceho. Tovar musí byť v pôvodnom stave kompletný a s originálnym obalom, ak bol k tovaru dodaný. Nesmie byť praný, navoňaný, nosený a poškodený. Tovar môže byť použitý iba na účely vyskúšania, rovnako ako v kamennej predajni. V prípade poškodenia tovaru ďalším používaním si vyhradzujeme právo na náhradu škody. Ak je strata hodnoty tovaru spôsobená manipuláciou, ktorá nie je potrebná na preskúmanie povahy charakteristík a fungovanie tovaru. Vyhradzujeme si preto právo na zníženie sumy vrátenej za tovar. 
 
8.6 Pri vrátení tovaru zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe.(faktúru) Tovar odporúčam zbaliť tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdŕžania zásielky. 
 
8.7 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (ide špeciálne objednaný tovar podľa požiadavky zákazníka, ktoré je možné objednať telefonicky alebo e-mailom po vzájomnej dohode, nakoľko tieto objednávame u dodávateľa osobitne pre každého spotrebiteľa.  

8.8. Zákazník ma právo oboznamiť sa s tabuľkou rozmerov. Tabuľka rozmerov je orientačná, preto má zákaznik právo si bundu vyskúšať a do 14 dní bez udania dôvodu vrátiť, ak mu tovar nesadne.
8.9 V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.


9) Spôsoby úhrady
 
9.1 Kupujúci má možnosť platiť formou dobierky pri preberaní u kuriéra. Objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS kurier aebo Zásielkovňa a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 

9.2 Kupujúci má právo výberu platby aj vopred na účet prostredníctvom prevodu. 
Objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS kuriér aebo Zásielkovňa a pri prevzatí tento tovar už nebudete uhrádzať. 


10) Reklamácie
 
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku v bode 11. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8.


11) Reklamačný poriadok
 
11.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke jejmoda.sk. Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynie odo dňa prevzatia tovaru
 
11.2 Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. Tovar preto zasielajte na adresu:
 
Jejmoda.sk 
VerMart, s.r.o
Krajné Čierno 26
09003 Ladomirová
 
11.3 Tovar je potrebne zaslať Predávajúcemu. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. ( faktútu) Vždy prosím na balenie použite vhodný materiál, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.
 
11.4 Preprava k predajcovi je hradená kupujucim. 
 
11.5 Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
 
11.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.
 
11.7 Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude opravený.
 
11.9 O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne telefonicky Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.
 
11.10 Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, telefónom, resp. doporučeného listu.
 
11.11 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
 
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váša Jejmoda
 

Obchodné podmienky sú platné od 02.10.2015 do odvolania. 
 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.


Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Súhlasím