0

Ochrana osobných údajov


Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní na Jejmoda.sk cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas nákupu na jejmoda.sk Vás ako zákazníkoch spravujeme a spracúvame v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.
Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.


I. Prevádzkovateľ internetovej stránky jejmoda.sk

VerMart, s.r.o.
sído: Krajné Čierno 26
IČO: 50 726 56
DIČ: 2120455359

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky jejmoda.sk.


II. Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov.
Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie informačného newsletru.III. 
Zoznam spracúvaných osobných údajov a ich účel

 
Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie.

 • Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu zo zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so  zákazníkom).
 • Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo.
 • Kontaktnými údajmi môžu byť aj názov firmy, sídlo firmy, IČO – ak nakupujete ako firma.
 • Údaje na zasielanie informačného newslettru je emailová adresa, ktorá slúži na marketingové účely.
 • Bankové spojenie - údaj potrebný pre spracovanie vrátenia Vašej platby. Upozorňujeme, že bankové spojenie nie je údajom, ktorý nám dovoľuje akýkoľvek spôsobom disponovať s peniazmi na Vašom účte. Všetky transakcie prechádzajú cez Vašu banku. Pri platbe kartou neukladáme žiadne informácie na našom serveri, celá transakcia prebieha výlučne cez vašu banku.

 

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 •  Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od   neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

V. Odovzdanie údajov tretím stranám


Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

 VI. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje.
 

VII. Podmienky spracúvania

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

 VIII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním písomnej žiadosti na našu emailovú adresu: info@jmoda.sk alebo písomne na našu adresu: VerMart, s.r.o. Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s nami, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.
 • Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
 • Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je VerMart, s.r.o oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.
 • Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

IX. Cookies


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Tieto zásady osobných údajov platia od 23.5.2018.
Vypracované VerMart, s.r.o.


Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Súhlasím