0

Reklamačný poriadok


1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

1.2
Predávajúcim je spoločnosť  VerMart, s.r.o  so sídlom Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359.  Sme platcami DPH.

1.3
Kupujúci je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

2.1 Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

2.2
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

2.3.
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

2.4.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči
Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

3.1
Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. Tovar preto zasielajte na adresu:
Jejmoda
VerMart, s.r.o
Krajné Čierno 26
09003 Ladomirová

Reklamačný formulár si môžte stiahnuť tu. 

3.2 Tovar je potrebne zaslať Predávajúcemu. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. (faktúru) Bez dokladu o kúpe nebude reklamácia akceptovaná. Vždy prosím na balenie použite vhodný materiál, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

3.3 Preprava k predajcovi je hradená kupujucim.


3.4
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

3.5 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

3.6 Chybný alebo poškodený tovar bude opravený alebo vymenený.

3.7
 O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne telefonicky Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

3.8 
Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, telefónom, resp. doporučeného listu.

3.9
 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1 V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu

4.2
Vzťahy neupravené v reklamačnom poriadku riadia sa Občianskym zákonníkom alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ uvedené právne predpisy upravujú podmienky zmluvného vzťahu výhodnejšie pre spotrebiteľa ako reklamačný poriadok, platia príslušné zákonné ustanovenia.

4.3 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 8.9.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Vprípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

ZÁRUKA

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
Reklamačný poriadok je platný od 08.09.2015 do odvolania

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Súhlasím